O stronach
Strona internetowa Autorzy Podziękowania Datki Sprawy prawne

Wykluczenie odpowiedzialności cywilnej


1. Treść stron internetowych.
Autor niniejszych stron nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, prawidłowość, kompletność oraz jakość prezentowanych informacji. Odpowiedzialność autora za szkody materialne lub niematerialne w związku z używaniem lub nieużywaniem prezentowanych informacji lub w związku z używaniem błędnych lub niekompletnych informacji, jest całkowicie wykluczona chyba, że zostanie mu udowodniona wina umyślna lub nieumyślna.

Żadna z ofert nie jest wiążąca. Autor zastrzega sobie prawo do zmiany części lub całości informacji jak również do rozszerzania zawartości lub do usuwania informacji oraz do czasowego lub całkowitego zawieszenia działalności bez podania przyczyny.

2. Odsyłacze  i linki.
Przy pośrednich lub bezpośrednich linkach do innych stron internetowych („Hyperlinks”), na które autor nie ma bezpośredniego wpływu, będzie on ponosił odpowiedzialność tylko wtedy, gdy zna zawartość tych stron i posiada techniczne możliwości, aby w przypadku niezgodnych z prawem zawartości tych stron, uniemożliwić ich używania.

Autor oświadcza, że w momencie wstawiania linka na swoich stronach internetowych, na stronach, na które wskazuje dany link nie zostały znalezione żadne niezgodne z prawem informacje. Autor nie ma wpływu na zawartość oraz wygląd stron, na które wskazuje dany link, zarówno teraz jak i w przyszłości. Z tego powodu autor dystansuje się od zawartości stron, na który wskazuje dany link, a które później zostały zmienione. To zastrzeżenie odnosi się do wszystkich poprzez Autora użytych linków i odsyłaczy, jak również do umieszczonych poprzez użytkowników księgach gości, forach dyskusyjnych, spisach linków oraz wszystkich innych formach baz danych, w których użytkownicy mają możliwość wpisywać informację. Za nielegalne, fałszywe albo niekompletne informacje, a przede wszystkim za szkody powstające z używania lub nieużywania tych informacji, odpowiada właściciel takiej strony, a nie autor strony, która na taką stronę wskazuje.

3. Prawa autorskie i ochrona oznaczeń.
Autor jest zobowiązany do przestrzegania na własnych stronach praw autorskich użytych grafik, materiałów dźwiękowych i wizyjnych oraz tekstów lub używać własnych grafik, materiałów dźwiękowych oraz wizyjnych i teksów  lub takich, korzystanie z których nie wymaga licencji.

Wszystkie użyte na tych stronach znaki handlowe i znaki towarowe, bezwzględnie chronione,  podlegają obowiązującemu prawu o ochronie oznaczeń i są własnością ich właścicieli. Samo użycie takich znaków nie oznacza, iż prawa do nich nie podlegają ochronie w stosunku do ich właścicieli.

Prawa autorskie do obiektów, stworzonych na tych stronach poprzez autora, posiada jedynie autor tychże stron. Powielanie lub używanie tych grafik, materiałów dźwiękowych lub wizyjnych oraz tekstów w innych elektronicznych lub drukowanych publikacjach bez wyraźnej zgody autora jest całkowicie zabronione.

4. Ochrona danych.
Jeśli na tych stronach istnieje możliwość pozostawienia własnych danych osobowych lub handlowych (jak adresu e-mail, nazwiska, adresu zamieszkania lub innych), to ujawnienie tych danych następuje wyłącznie za zgodą użytkowników. Użytkowanie oraz dokonywanie płatności za wszystkie prezentowane świadczenia następuje (jeśli to technicznie możliwe i dopuszczalne) również bez podawania danych osobowych albo w sposób anonimowy, bądź przy użyciu pseudonimu. Wykorzystywanie przedstawionych w stopce adresów, numerów telefonów lub faksów oraz adresów e-mail do przekazywania niezamówionych informacji jest zabronione. Kroki prawne przeciwko tym, którzy wysyłają tak zwane „spam-maile” za naruszenie powyższego zakazu są wyraźnie zastrzeżone.

5. Prawność wykluczenia odpowiedzialności cywilnej.
Wykluczenie odpowiedzialności stanowi integralną część oferty internetowej autora. Jeśli część lub pojedyncze sformułowanie jest w części nieważne lub uległo unieważnieniu, to pozostała część zachowuje nadal swoją integralność i ważność.
©Copyright 2004 - 2020 Gdańskie Organy
Zabrania się kopiowania, udostępniania oraz linkowania zawartości tej strony bez wcześniejszej zgody autora. Wszystkie prawa zastrzeżone.